Ympäristöluvat tarkastukseen uusien BAT-päätelmien vuoksi

Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmät on julkaistu 17.8.2017.

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristösuojelulaissa 527/2014 (YSL 5§). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristömääräysten perustaksi.

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavat BAT-päätelmät ovat vuonna 2010 hyväksytyn teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU) kulmakivi. Direktiivi yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta. Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välistä tietojen vaihtoa BAT-tekniikasta. Tämän tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina edellä mainittuna BAT-päätelminä. Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmät on julkaistu 17.8.2017.

Komission julkistettua uudet BAT-päätelmät, päätelmien täytäntöönpanolle on tiukka aikataulu. Päätelmien julkaisun jälkeen, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkastamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun päätelmät on julkaistu.

Kuva 1. Ympäristöluvan tarkistamismenettelyn vaiheet. (Ympäristöministeriö 2017, Ohje suurten polttolaitosten (LCP) parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien soveltamisesta)

Suomessa on noin 250 päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa polttolaitosta. Useimpien näiden laitosten ympäristöluvat on tarkastettava ja laitoksen toimintaa muutettava. Laitosten toiminnan tulee noudattaa BAT-vaatimuksia neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisemisesta. Ennen tätä on laadittava tarkistamishakemukset, myönnettävä lupapäätökset sekä tarvittavat tekniset ratkaisut on suunniteltava, hankittava, asennettava ja käyttöönotettava.

MAB Powertec Oy tarjoaa projektipalveluita, suunnittelua, hankeselvityksiä sekä ympäristöteknistä osaamista. Ota rohkeasti yhteyttä niin toteutamme laadukkaan ja kustannustehokkaan suunnitelman BAT- vaatimusten täyttämiseksi.